شایان ذکر است که بسیاری از گردشگران از راه آهن درون شهري برای کاهش هزینههای و دسترسی سوگند به جاذبههای گردشگری باکو ضرر استفراغ میکنند. مجسمه علی و نینو ارتفاعی تو حدود 7 واحد طول دارد که برای م… Read More